Web sitemizdeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizdeki çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerezlere Dair Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz. 
 

Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi

Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi

İlişkili mevzuatta aksi belirtilmediği sürece aracılık faaliyeti süresince tahsil edilecek komisyon, ücret ve vergiler aşağıda belirtildiği şekilde olup tahsil edilen tüm işlemlere ilişkin detaylar müşterinin hesap ekstresinde ayrıca yer alacaktır.

TAHSİLAT TÜRÜ AÇIKLAMASI
Borsa İstanbul Pay Piyasası, Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP) ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda (PÖİP) işlem gören paylar, yeni pay alma hakları, borsa yatırım fonları, varantlar ve sertifikalara ilişkin alım satım aracılık hizmet komisyonu Her bir işlem bazında uygulanmak üzere müşteri özelinde komisyon oranı sözleşme ile belirlenmiş olup Aracı Kurum bu oranı iş bu sözleşme hükümleri çerçevesinde azami “yüzde 1”e kadar çıkarabilir.
Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören borçlanma araçları (Devlet tahvili, hazine bonosu, özel sektör tahvili, Eurobond vb.) ile kira sertifikaları, likidite senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım satım aracılık hizmet komisyonu Her bir işlem bazında uygulanmak üzere müşteri özelinde komisyon oranı sözleşme ile belirlenmiş olup Aracı Kurum bu oranı iş bu sözleşme hükümleri çerçevesinde azami “yüzde 1”e kadar çıkarabilir.
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri alım satım aracılık hizmet komisyonu Her bir işlem bazında uygulanmak üzere müşteri özelinde komisyon oranı sözleşme ile belirlenmiş olup Aracı Kurum bu oranı iş bu sözleşme hükümleri çerçevesinde azami “binde 2,1”e kadar çıkarabilir.
Takasbank Para Piyasası (TPP) işlem aracılık hizmet komisyonu Her bir işlem bazında uygulanmak üzere müşteri özelinde alınacak komisyon tutarı “işlem tutarı x komisyon oranı x gün sayısı” olarak belirlenmiş olup bu tutar azami “işlem tutarı x onbinde 1 x gün sayısı” seviyesine kadar çıkarılabilir.
Takasbank tarafından TPP işlemlerinden tahsil edilen komisyon ve ücretler yukarıda belirtilen komisyon tutarına dahildir.
Saklama komisyonu Saklamacı kuruluşun (MKK) internet sitesinde güncel olarak yayınlanan hesaplama usul, kapsam ve oranlarına göre belirlenen ve saklamacı kuruluşa ödenen ücretler müşteriden tahsil edilir.
[Sözleşme tarihi itibarıyla saklamada olan sermaye piyasası araçlarından Borsada işlem gören pay senetleri ve varantlar ile Borsa yatırım fonlarından günlük bazda hesaplanan piyasa değeri üzerinden “yüzbinde 6,5”, görmeyenlerden nominal değer üzerinden “yüzbinde 7,5” oranında saklama komisyonu alınmaktadır.]
Aracı Kurum ayrıca, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan komisyon ve ücretlerin azami 2 katına kadar hizmet komisyonu tahsil edebilir.
Yurtdışı saklama komisyonu Yurtdışı aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak, ilgili saklamacı kuruluş tarafından tahsil edilen saklama ücret/komisyon tutarlarının azami 2 katı kadar saklama hizmet komisyonu tahsil edilir.
Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı komisyonu Saklamacı kuruluşun (MKK) internet sitesinde güncel olarak yayınlanan hesaplama usul, kapsam ve oranlarına göre belirlenen ve saklamacı kuruluşa ödenen ücretler müşteriden tahsil edilir.
[Sözleşme tarihi itibarıyla Borsada işlem görebilir nitelikteki pay senetlerinde gerçekleştirilen bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinden “sermaye arttırımından alınan payların MKK ücret tarifesine göre hesaplanan piyasa değeri üzerinden On binde 2,5”, sermaye azaltım işlemlerinden ise “azaltılan kısmın MKK ücret tarifesine göre hesaplanan piyasa değeri üzerinden On binde 2,5” oranında ücret alınmaktadır.]
Aracı Kurum ayrıca, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan komisyon ve ücretlerin azami 2 katına kadar hizmet komisyonu tahsil edebilir.
Temettü tahsil komisyonu Saklamacı kuruluşun (MKK) internet sitesinde güncel olarak yayınlanan hesaplama usul, kapsam ve oranlarına göre belirlenen ve saklamacı kuruluşa ödenen ücretler müşteriden tahsil edilir.
[Sözleşme tarihi itibarıyla Borsada işlem görebilir nitelikte olanlarda ödenen tutar üzerinden onbinde 2,5, görmeyenlerden onbinde 0,5 oranında alınmaktadır.]
Aracı Kurum ayrıca, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan komisyon ve ücretlerin azami 2 katına kadar hizmet komisyonu tahsil edebilir.
Ödünç işlem komisyonları Takasbank Ödünç Pay Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde
Ödünç alma işlemlerinde, piyasada oluşan borçlanma oranları üzerinden hesaplanan ve ödünç verene ödenmek üzere Takasbank tarafından alınan tutar kadar komisyon alınır.
Ödünç verme işlemlerinde, piyasada oluşan borçlanma oranları üzerinden hesaplanan ve Takasbank tarafından ödünç alandan tahsil edilen tutarın yarısı kadar komisyon alınır.
Diğer işlemlerde
Ödünç alma işlemlerinde, ilgili sermaye piyasası aracının bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı ile hesaplanacak piyasa değeri üzerinden, ödünç işleminin süresi boyunca (ödünç alındığı gün dahil, iade günü hariç) her takvim günü için sözleşme ile belirlenen oranda komisyon alınır. Söz konusu komisyon tutarı Aracı Kurum’ca belirlenecek asgari komisyon tutarından sözleşme ile belirlenen tutardan az olamaz.
Ödünç verme işlemlerinde, ilgili sermaye piyasası aracının bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı ile hesaplanacak piyasa değeri üzerinden, ödünç işleminin süresi boyunca (ödünç verildiği gün dahil, iade günü hariç) her takvim günü için sözleşme ile belirlenen oranda komisyon alınır. Söz konusu komisyon tutarı Aracı Kurum’ca belirlenecek asgari komisyon tutarından sözleşme ile belirlenen tutardan az olamaz.
Ödünç süresince tahakkuk eden brüt komisyonlar toplamı yukarıda belirtildiği şekilde hesaplandıktan sonra bu tutar üzerinden bulunan BSMV (veya herhangi bir nam altında alınacak diğer yasal kesintiler) düşüldükten sonra müşteri hesabına yatırılacak net komisyon tutarı bulunur.
Aracı Kurum, yukarıda belirtilen komisyon oranlarını azami 2 katına kadar çıkarabilir.
Müşteri ismine saklama sistemi bakım komisyonu, hesap işletim ücreti Yılda 30 TL’lik iki taksit olarak toplam 60 TL maktu ücret alınır. Bu tutar Aracı Kurum tarafından her yıl TÜFE artışı oranında artırılabilir.
Ekstre gönderim ücreti Müşteri adresine posta yoluyla hesap ekstresi gönderiminden aylık 26,10 TL komisyon tahsil edilir.
Emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımından alınan ücretler www.borsaistanbul.com internet sitesinde ilan edilen işlem büyüklüğü, emir bekleme süreleri, emir türleri vb. değişkenler üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. Hesaplamaya konu değerler sıklıkla revize edilmekte olup güncel değerler www.borsaistanbul.com adresinde “Borsa İstanbul Ücretlendirme Tablosunda” içeriğinde yer almaktadır.
Borsa payı ve diğer ücretler Borsa’nın internet sitesinde güncel olarak yayınlanan hesaplama usul, kapsam ve oranları esas olmak üzere Borsa tarafından hesaplanan ve tahsil edilen ücretler müşteri tarafından ödenir.
Diğer komisyon ve ücretler Burada sayılanlar haricinde işlem özelinde MKK, Borsa, Takasbank, Euroclear ve diğer kurumlar tarafından tahsil edilen komisyon ve diğer ücretler müşteri hesabına yansıtılır.
Güncel ücret ve oranlar ile hesaplama usulleri;
www.borsaistanbul.com
www.mkk.com.tr
www.takasbank.com.tr
internet adreslerinden takip edilebilir.
BSMV İlişkili mevzuat uyarınca elde edilen kazançlar veya tahsil edilen komisyon tutarları üzerinden BSMV hesaplanarak tahsil edilir.
Stopaj Elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisi tevkifatı ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hesaplanarak tahsil edilir.

Not: Sermaye Piyasası Aracı işlemleriyle ilgili olarak Borsa’ya, MKK’ya, Takasbank’a veya diğer kurumlara yapılacak “Borsa Payı ücreti, hesap açılış ücreti, yıllık bakım ücreti, hesap işletim ücreti, saklama ve virman ücreti gibi” ödemeler ve sözleşmelere ait damga vergisi dâhil olmak üzere yapılan her türlü giderler, ödenen komisyon, vergi, resim ve harçlar Müşteri tarafından ödenir.

Müşteri, Aracı Kurum’un, bunları herhangi bir ihbarda bulunmaksızın hesabına borç yazabileceğini, hesap işletim ücreti alabileceğini, ayrıca Aracı Kurum’un bu sözleşme gereğince tahakkuk edecek faizleri anaparaya ekleyebileceğini ve saklamada bulunan menkul kıymetlerini paraya çevirerek borcu re’sen tahsil etmeye şimdiden yetkili ve mezun olduğunu, kabul ve beyan eder.

Komisyon oranlarının sözleşmede açıkça yazılmamış olması durumunda hesaba yansıtılan kopmisyon oranları geçerli olup müşteri ilk tahsilattan itibaren yapılan bildirime itiraz etmediği ve/veya işlem yapmaya devam ettiği durumumda uygulanan komisyon oranı ve masrafları kabul etmiş sayılır.