Web sitemizdeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizdeki çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerezlere Dair Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz. 
 

KVKK

KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“ICBC Yatırım”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

ICBC YATIRIM müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel, şirket üst düzeyi ve 3. kişilerden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve dokümanları en güvenilir seviyede tutmaktadır.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

 • Kimlik Verileri: Nüfus cüzdanı/ nüfus sureti fotokopisi, pasaport ve sürücü belgesi gibi kimlik tespit belgelerinde bulunan  ad, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, anne adı, baba adı, cinsiyet, medeni durum, fotoğraf gibi veri sahibini tanıtıcı bilgiler,
 • İletişim Verileri: Telefon numarası, faks numarası, adres, e-posta adres bilgileri ile telefon görüşmeleri (ses kaydı) ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları,
 • Hukuki İşlem Verileri: Vekaletname ve vekil kimlik bilgileri, her türlü hukuki (görüş, dava, icra, adli makam vb.) olay kapsamında işlenen veriler,
 • Müşteri İşlem Verileri: İşlem kayıtları, MKK No, Takas Sicil No
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri: Görüntü/Kamera kayıtları ve ziyaretçi kayıtları
 • İşlem Güvenliği Verileri: Log kayıtları, Ip kayıtları, ses kayıtları,  muhasebe kayıtları, internet bankacılığı/mobil bankacılık şifre ve parola bilgileri, imza örneği
 • Risk Yönetimi Verileri: Yaş, eğitim durumu, geçmişte gerçekleştirdiği sermaye piyasası araçlarına ılişkin işlemlerin türü, niteliği, hacmi, sıklığı, yatırım süresi ve risk tercihi
 • Finansal Veriler: Vergi no, vergi mükellefiyeti, hesap numarası, Iban, vergi mukimi olunan ülke, mutabakat faaliyetlerine ilişkin finansal veriler, aylık gelir bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri
 • Çalışma Hayatına İlişkin Veriler: Meslek, unvan, çalışma durumu
 • Pazarlama: Anket, çerez kayıtları, kampanya çalışması ile elde edilen bilgiler
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görüntülü görüşme kayıtları(Online hesap açılış süreci), Ses kayıtları
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Yüz tanımaya ilişkin biyometrik verileri ve engel durumuna ilişkin sağlık verileri (Yalnızca uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri edinimi gerçekleştirilen müşterilerden temin edilmektedir), kan grubu ve din bilgisi (Yalnızca eski tip kimlik kartlarıyla hesap açılışı gerçekleştiren müşterilerden temin edilmektedir).

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

ICBC YATIRIM müşterileri ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü yukarıda sayılı kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Aracı Kurumumuz yurt içi, yurt dışı (Hakim hissedarımız Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ve ICBC TURKEY BANK A.Ş.), Resmi kurumlar ve 3. kişi ve kurumlar ve Aracı Kurumumuz içerisinde yapılan raporlama faaliyetleri, problem yönetimi ve test süreçleri, tahsis ve kampanya ve pazarlama faaliyetleri, kredi faaliyetleri ve güvenlik sağlanması için yürütülen faaliyetler, nakit akışı yönetimi ve ödemelere ilişkin faaliyetler, menkul kıymet, repo ve virman faaliyetleri, defteri kebir hesaplamaları, alım/satım faaliyetleri, dava/icra takipleri ve danışmanlık hizmeti faaliyetleri, resmi kurumlardan talep edilen bilgilere yanıt verme amacıyla hazırlanan dokümanlara ilişkin faaliyetler, suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi (MASAK), dolandırıcılığın önlenmesi ve diğer usulsüz işlemlerle mücadele gibi finansal güvenlik süreçlerinin yönetimi, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, uyum süreçlerine ilişkin faaliyetler, şüpheli işlem tespit değerlendirme faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilişkili diğer mevzuat tarafından düzenlenen adımların gerçekleştirilmesi, istihbarat faaliyetleri, ekstreler ve internet hizmetlerine ilişkin faaliyetler, müşteri memnuniyeti sağlanması ve tespiti kapsamında yapılan faaliyetler, form hazırlama ve sözleşme faaliyetleri, denetim kapsamında yapılan faaliyetler, müşteri tanı ilkeleri Aracı Kurum misafirleri talepleri doğrultusundaki amaçlar kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz ICBC YATIRIM tarafından müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşterileri, personel, şirket üst düzeyi ve 3. kişilerin kişisel verilerini Genel Müdürlük, Şubeler, İnternet, telefon / Çağrı Merkezi vb. gibi her türlü yazılı, sözlü veya elektronik kanallardan, kendilerinden, üçüncü kişilerden yasal mevzuat imkân ve sınırları içerisinde kaynaklardan temin edilebilmektedir.

Şirketimiz Kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan;

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, ICBC Turkey Yatırım’ın hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ICBC Turkey Yatırım’ın meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması, açık rızanızın bulunması şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

ICBC YATIRIM faaliyetleri kapsamında hizmetleri ve ürünü sağlaması amacıyla hizmet aldığı yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle, ICBC YATIRIM’ın doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri, bağlı kuruluşlarıyla, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi ICBC YATIRIM’a ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlarla, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle, resmî kurumlar ve kamu kurumları ile kişisel verileri paylaşabilmektedir.

ICBC YATIRIM’ın, müşterileri ve/veya müşterinin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel, Aracı Kurum üst düzeyi ve 3. kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz ICBC YATIRIM tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz ICBC YATIRIM tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, potansiyel müşteri, personel ve 3. kişiler, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca ICBC YATIRIM’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler ICBC YATIRIM tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Aracı Kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte Aracı Kurumumuz Şubelerine veya  ‘Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 34398 Sarıyer / İstanbul’ Genel Müdürlük adresimize bizzat elden teslim edebilir, internet sitemiz yoluyla veya kvkk@icbcyatirim.com.tr adresine sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizle e-posta gönderebilir, KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı icbcyatirim@hs02.kep.tr adresimize yapabilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup, diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır.