KVKK

KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“ICBC Yatırım”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. 

ICBC YATIRIM müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel, şirket üst düzeyi ve 3.kişilerden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve dokümanları en güvenilir seviyede tutmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

ICBC YATIRIM müşterileri ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Aracı Kurumumuz Yurtiçi, yurtdışı (Hakim hissedarımız Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) ve ICBC TURKEY BANK A.Ş.), Resmi kurumlar ve 3. Kişi ve kurumlar ve Aracı Kurumumuz içerisinde yapılan raporlama faaliyetleri, problem yönetimi ve test süreçleri, tahsis ve kampanya ve pazarlama faaliyetleri, kredi faaliyetleri ve güvenlik sağlanması için yürütülen faaliyetler, nakit akışı yönetimi ve ödemelere ilişkin faaliyetler, menkul kıymet, repo ve virman faaliyetleri, defteri kebir hesaplamaları, alım/satım faaliyetleri, dava/icra takipleri ve danışmanlık hizmeti faaliyetleri, resmi kurumlardan talep edilen bilgilere yanıt verme amacıyla hazırlanan dokümanlara ilişkin faaliyetler,  suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi (MASAK), dolandırıcılığın önlenmesi ve diğer usulsüz işlemlerle mücadele gibi finansal güvenlik süreçlerinin yönetimi, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, uyum süreçlerine ilişkin  faaliyetler, şüpheli işlem tespit değerlendirme faaliyetleri, personel işe alım/çalışma/işten ayrılış süreçleri kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilişkili diğer mevzuat tarafından düzenlenen adımların gerçekleştirilmesi, istihbarat faaliyetleri, ekstreler ve internet hizmetlerine ilişkin faaliyetler, müşteri memnuniyeti sağlanması ve tespiti kapsamında yapılan faaliyetler, form hazırlama ve sözleşme faaliyetleri, denetim kapsamında yapılan faaliyetler, müşteri tanı ilkeleri Aracı Kurum misafirleri talepleri doğrultusunda ve personel için internet erişimi hizmetlerinin sağlanması ,  amaçları kapsamında işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP 

Kişisel verileriniz ICBC YATIRIM tarafından müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşterileri, personel, şirket üst düzeyi ve 3.kişilerin kişisel verilerini Genel Müdürlük, Şubeler, İnternet, telefon / Çağrı Merkezi vb. gibi hertürlü yazılı, sözlü veya elektronik kanalardan, kendilerinden, üçüncü kişilerden yasal mevzuat imkan ve sınırları içerisinde kaynaklardan temin edilebilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Aracı Kurumumuzun faaliyetlerini sürdürmesine yönelik kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kişisel veri işlemesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya açık rızanızın temin edilmesi hukuki sebepleri ile toplanabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

ICBC YATIRIM faaliyetleri kapsamında hizmetleri ve ürünü sağlaması amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, ICBC YATIRIM’IN doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri, bağlı kuruluşlarıyla, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi ICBC YATIRIM’A ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlarla, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle, resmi kurumlar ve kamu kurumları ile kişisel verileri paylaşabilmektedir.

ICBC YATIRIM’ın, müşterileri ve/veya müşteri’nin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel, Aracı Kurum üst düzeyi ve 3.kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz ICBC YATIRIM tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz ICBC YATIRIM tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, potansiyel müşteri, personel ve 3.kişiler, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca ICBC YATIRIM’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Bu kapsamda iletilen talepler ICBC YATIRIM tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde,  Aracı Kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte Aracı Kurumumuz Şubelerine ve  ‘Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 34398 Sarıyer / İstanbul’ Genel Müdürlük adresimize bizzat elden teslim edebilir, internet sitemiz yoluyla veya kvkk@icbcyatirim.com.tr adresine elektronik posta göndermek suretiyle bize ulaşabilirsiniz.  Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.