KVKK

KVKK

KVKK

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, ICBC TURKEY BANK A.Ş. (Banka) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıdaki KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde yine KVKK’da belirtilen durumlar için işlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, kaydedilebilecek, güncellenebilecek, saklanabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel verilerileriniz; Genel Müdürlük veya şubelerimiz, acentelik/bayilik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz firmalar, web siteleri üzerinden yapılmış başvurular, ATM’ler, İnternet Şubemiz ve Çağrı Merkezimiz, sosyal paylaşım siteleri, müşteri görüşmeleri, istihbari çalışmalar, mobil uygulamalarımız, üye işyeri Satış Noktası Terminali (POS cihazı) kanalları, çevrim içi satış siteleri, PTT, Bankalararası Kart Merkezi, Adres Kayıt Sistemi, Kimlik Paylaşım Sistemi ve Banka tarafından müşteriler ile iletişime geçebileceği diğer kanallardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmekte ve mevzuatın izin verdiği süre boyunca saklanmaktadır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat (Mali Suçları Araştırma Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi, Bankaları ilgilendiren diğer mevzuatlar vs.) kapsamında, Bankamız ve acente sıfatıyla sunabileceğimiz ürün/hizmetler de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde, izin vermeniz durumunda pazarlama faaliyetlerinde, ürün ve hizmet tekliflerinde, raporlama, modelleme, skorlama, risk izleme, istihbarat, potansiyel müşteri tespiti yeni ürün ve kampanya çalışmalarının yanı sıra, elektronik (SWIFT, internet şube vs.) ya da kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kanun ve düzenlemeler ile belirlenen saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak gibi amaçlar ile Bankacılık faaliyetleri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verileriniz 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği gerçek veya tüzel kişilere, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Kanun kapsamında olan BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği, Banka’nın doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi-yurt dışı iştiraklerine, hizmet aldığımız tedarikçilere, aracılık-acentelik ya da işbirliği yaptığımız tüzel kişilere, program ortağı kuruluşlara, mevzuatın izin verdiği hallerde Banka tarafından destek hizmeti alınan yurt içi-yurt dışı üçüncü taraflara bağımsız denetim kuruluşlarına, yasalar kapsamında hukuki zorunluluklar sebebi ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme, aktarıldığı üçüncü taraflarca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanunun (KVKK’nın yedinci maddesinde) öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili tüm taleplerinizi şubelerimiz aracılığıyla Bankamıza iletebilirsiniz.